งานติดตั้งเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยระบบไฟฟ้า

ติดตั้งเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย
เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย-กิจกรรม

งานติดตั้งเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย องค์การเภสัชกรรม

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย-กิจกรรม